Projektbeskrivning

Projektgrupp

Publikationer

Finansiering

Press

Länkar

 

 

 


Konstnärsdriven forskning — Tyst ljudskulptur

Hur kan man uttrycka och uppfatta subtila känslor i en offentlig miljö som t ex en tunnelbanestation? Är det möjligt att skapa förutsättningar för att ett möte mellan konst och vetenskap ska äga rum?
Projektet tar utgångspunkt i en konstnärlig problemformulering och har som förväntat resultat en konstnärlig gestaltning. Samtidigt åstadkoms ett möte mellan konstnärlig gestaltning, vetenskaplig forskning och teknisk utveckling.

Den konstnärliga visionen är att skapa en ”tyst ljudskulptur” i en offentlig och bullrig miljö och samtidigt skapa förutsättningar för ett möte mellan konst och vetenskap. Gestaltningsidén fungerar både som kravspecifikation för teknikutveckling och som verktyg för samarbetet i mötet mellan konst och vetenskap.
Är det möjligt att skapa en lokal tystnad, en avgränsad zon i en bullrig miljö så att man kan uppleva tystnad? Konstnären och initiativtagaren Ann Rosén vill utforska om hon som konstnär kan använda ljudet som material. Ann Rosén vill med hjälp av ljud och motljud avgränsa en zon så att kontrasten mellan de omgivande miljöljuden och den tysta zonen blir så markant att man kan känna kanterna när man går in i skulpturen. Hon liknar upplevelsen med den när man åker bil i ett kraftigt regn och passerar under en bro — plötsligt blir det tyst.

Projektet syftar till att konstnärligt gestalta tystnad genom ett samarbete där konstnärens grundläggande frågeställning och gestaltningsidé styr forskning och teknisk utveckling.
Genomförandet kräver samarbete med flera kompetens- och intresseområden: aktiv ljudreglering, användarorienterad design, ljuddesign, arkitektur och konst.
Den konstnärliga gestaltningsidén är kärnan i projektet, det är kring den projektgruppen samlas. Den konstnärliga problemformuleringen skapar förutsättningar för personer från skilda kompetens och forskningsområden att hitta sina egna frågeställningar ur sitt eget perspektiv.

För projektet har bildas en referensgrupp. En viktig del i processen är att regelbundet åstadkomma kunskapsutbyte och reflektioner tillsammans med referensgruppen och offentligheten genom demonstrationer, workshops och seminarier. Detta är också en testpublik, vilket underlättar studier och en löpande utvärdering av arbetet.

Många frågor uppstår när konstnärliga och vetenskapliga perspektiv möts: Vilka är skillnaderna och likheterna i våra respektive sätt att tänka, våra metoder, våra sätt att presentera och värdera resultat? Kommer det att vara möjligt att betrakta projektets resultat som ett konstverk? Är förutsättningarna i projektet bra eller dåliga för konstnärligt arbete?
En konstnär som vill arbeta inom områden som kräver samarbete med forskare inom andra kompetensområden möter många svårigheter och utmaningar: Hur påverkas den konstnärliga gestaltningsprocessen? Och omvänt: Hur påverkas den tekniska innovationsprocessen och forskningen av mötet med konstnärens arbete? Slutligen: Hur ser samverkan ut, vilka former behöver utvecklas för att så fundamentalt olika discipliner ska mötas? Detta är centrala frågor i projektet.

Genom detta projekt skapar vi en plattform för samarbete, där varje deltagare konstnär som forskare medverkar till att lösa den gemensamma uppgiften utifrån sitt specifika perspektiv och egna förhållningssätt. Mötet mellan de skilda disciplinernas egna forskningsperspektiv skapar ett rum för dialog och kunskapsutbyte och ger förutsättningar för innovation och konstnärlig gestaltning.
Projektet lyfter fram frågor om den konstnärliga processen och om konstnärens specifika kunskap och yrkesidentitet. Vi får ökad kunskap och medvetenhet om ljuden i vår omgivning och hur de påverkar oss som individ. Genom arbetsprocessen och den nödvändiga metodutvecklingen för mötet mellan våra skilda förhållningsätt får vi ökad kunskap om konstnärligt och tvärvetenskapligt samarbete. I förlängningen medverkar projektet till att etablera ett fält som kan benämnas konstnärsdriven forskning.

 

 
länk till projetet länk till områden länk till processer A-länk V-länk F-länk R-länk tillbaka till första sidan

   


CID – Centrum för användarorienterad It-design, NADA, KTH | Lindstedtsvägen 5, pl 6, 100 44 Stockholm
Kontakt: Ann Rosén, annrosen@nada.kth.se

Uppdaterad 2003-08-27

länk till kalendarium länk till projektet länk till områden länk till processer länk till första sidan länk till första sidan länk till första sidan länk till projektet länk till projektet länk till processer länk till första sidan länk till kalendarium länk till områden länk till processer länk till projektet