sidhuvud med image mapInteraktionsformerCIDs svenska startsidasökCIDs svenska startsidawebbplatskarta
 
CID >
Interaktionsformer

CID'97 — riktlinjer för utformning av webbplatser

Projektledare

Johanna Ullman

Projekttid

1 juli—31 december 1997

Projektet är avslutat

Syfte och omfattning

Projekts syfte är att ta fram riktlinjer och metoder för utformning av webbplatser. Hur ska dokument för utformas för den speciella användnings- och lässituation som finns på Webben? Hur ska webbdokument anpassas till olika användargrupper och användningssituationer? Hur kan man stödja navigering och överblick? Befintliga riktlinjer är ofta ensidigt inriktade på någon aspekt på utformningen (t.ex. grafisk design), svåra att tolka, motsägande utan att ge förslag till kompromisser, eller baserade på en annorlunda användningssituation (t.ex. HCI) och därmed mindre användbara i webbsammanhang. Projektet är framförallt inriktat på utformning av webbplatser som är avsedda att förmedla faktainformation eller tjänster och inte på sådana som i första hand har ett underhållande eller uppmärksamhetsskapande syfte.

Angreppssätt

Projektarbetet i CID'97 bedrivs till en början längs två linjer, en som gäller utformning och där frågor som rör överblick och navigering speciellt kommer att betonas, och en linje (”Webbinnehåll”) som gäller innehållsliga aspekter.
Vad gäller utformning ska i det första skedet existerande riktlinjer sammanställas, analyseras och utvärderas, samt uppbyggnad av en samling Goda Exempel påbörjas. I nästa skede utvecklas och förfinas de riktlinjer som tagits fram, genom tillämpning i olika designsituationer och genom kontinuerlig utvärdering. Ett viktigt inslag i projektet är också att ta fram en enkel, snabb, procedur för användarbaserad utvärdering av webbplatser. Den ska vara kraftfull, men ändå lätt att genomföra och inte kräva dyrbar utrustning.
”Webbinnehåll” utgår från de nya roller och konventioner som uppstår på webben i förhållandet mellan användare, innehåll och innehållsproducenter. Innehåll på webben utformas inte av en separat yrkeskår, som fallet är med traditionella medier. Inriktningen är i första skedet på att utvärdera effekter av detta på användare vad avser förväntningar och kunskaper som gäller innehållets kvalitet och tillförlitlighet. På sikt ska de båda linjerna i projektet integereras.

Förväntade resultat

Publikationer med resultat från användarutvärderingar och rapporter med råd, riktlinjer och exempel avseende utformning av webbdokument. Ett viktigt resultatet av projektet kommer att vara ett hypermediadokument med Goda Designexempel, förklaringar, fördjupningar och teoribakgrunder som kommer att publiceras på Internet.

Publikationer

CID-29: Johanna Ullman , Michael Ortman , Sören Lenman and Olle Torgny. CID97 — riktlinjer för utformning av webbplatser, (PDF, 550kB). Technical report TRITA-NA-D9802, CID, November 1998.

Webbplats: CID'97 [cid.nada.kth.se/cid97]

 

Uppdaterad 2000-11-21


CID 1996-2000 | Om denna webbplats | cid-webmaster@nada.kth.se | Kontakt

  CID'97 webbplats
Goda Designexempel, förklaringar, fördjupningar och teoribakgrunder — CID'97 webbplats.