sidhuvud med image mapAnvändarorienteringCIDs svenska startsidasökCIDs svenska startsidawebbplatskarta
 
CID >
Användarorientering

UsersAward - Användarnas Certifiering


Yngve Sundblad, yngve@nada.kth.se
Åke Walldius, aakew@nada.kth.se

Samarbetspartners
Lars Bengtsson, Gävle Högskola
Bengt Sandblad, Uppsala Universitet
Torbjörn Illar, Luleå Tekniska Högskola
Ove Ivarsen, LO/UsersAward
Torbjörn Lind, UsersAward
Jenny Johansson, UsersAward
Dan Sjögren, VINNOVA


Nätverket UsersAward
Med stöd av VINNOVA bedriver LO, i samverkan med TCO och CID, sedan 1998 projektet UsersAward, ett nätverk inom vilket fackliga organisationer och konsumentorganisationer samverkar med forskare, företag och leverantörer med följande målsättning:
- att utveckla arbetsformer för samverkan mellan användare, beställare och leverantörer av verksamhetsnära IT-stöd inom industri, vård- och servicesektorerna,
- att utveckla riktlinjer och rekommendationer för hur sådana IT-stöd bör utformas och implementeras,
- att certifiera verksamhetsnära IT-stöd enligt den metod, Användarnas Certifiering, som utvecklats inom projektet, samt
- att sprida kunskaper och erfarenheter som kommer fram inom projektet.

Bakgrund - ITQ-projektet 1998-2002
Nätverket UsersAward byggdes upp mellan 1998 och 2002 i ett brett upplagt forsknings- och utvecklingsprojekt som initierats av LO. ITQ-projektet </itq> , som gällde forskningsdelen av detta arbete, omfattade genomförandet av ett tiotal pilotprojekt samt medverkan i Projekt- och Användarpaneler, Användarkonferenser och i den årliga tävling Användarnas IT Pris som instiftades av LO år 2000. Dessa aktiviteter låg alla till grund för Användarnas certifiering, den metod för kvalitetssäkring som det var ITQ-projektets viktigaste uppgift att utveckla och som tillämpades vid två certifieringar under 2002, (TimeCare och Monitor).

I januari 2003 gick nätverket UsersAward in i en ny fas, i och med att LO, TCO och VINNOVA beslutade att stödja UsersAward som en reguljär verksamhet, i form av ett av LO helägt utvecklingsbolag med samma namn. CIDs och de övriga högskolornas deltagande i UsersAward-nätverket gick i och med detta också det in i en ny fas. Denna koncentreras till medverkan i, samt dokumentation och vidareutveckling av den certifieringsverksamhet som var ITQ-projektets viktigaste resultat. I det följande beskrivs detta nya forskningsprojektet, Användarnas Certifiering. Läs mer om ITQ-projektet, som lade grunden till Användarnas Certifiering, här <itq> .

Användarnas Certifiering

Syfte
Projektets syfte är att medverka i samt dokumentera och vidareutveckla User Certified 2002, den metod för certifiering av programvara som utvecklades inom ITQ-projektet och som nu förvaltas av utvecklingsbolaget UsersAward AB.

Arbetssätt
Genom medverkan i ett forskarkollegium ska forskarna följa certifieringsverksamheten i stort, diskutera behovet av nya forskningsinsatser samt bistå vid initiering, finansiering och genomförandet av sådana insatser. Särskilt formerna för utvärdering av certifieringens genomslag hos olika intressentgrupper och på samhället i stort ska diskuteras i forskarkollegiet.
Forskarkollegiet arrangerar årligen en seminariedag kring vunna erfarenheter. Kollegiet deltar även aktivt i arrangemangen av internationella forskarseminarier samt bidrar till rapporteringen från UsersAward i publikationer och vid konferenser, svenska så väl som internationella.

Certifieringsprocessen
Genomförandet av certifieringen sköts i första hand av utvecklingsbolaget UsersAward AB men forskarnas medverkna krävs vid slutvärdering av certifieringsresultat, för att utveckla kvalitetskriterierna och för tillämpningen av processen på nya typer av IT-stöd. Dessa erfarenheter ger ny systematisk kunskap om certifiering av stort vetenskapligt intresse.
Eftersom UsersAwards syfte är att bli ett internationellt nätverk, med en internationellt samordnad certifieringsverksamhet, är en av forskarna viktigaste uppgifter att bidra med kunskapsöversikter (kartläggningar) över vad som skett och sker inom området på, i första hand, Europeisk botten. Under 2002-2003 har redan flera gemensamma UsersAward-arrangemang genomförts med Tysk fackföreningsrörelse och med forskargrupper som intresserat sig för kvalitetssäkring ur ett slutanvändarperspektiv.

Pilotprojekt

De huvudsakliga forskningsinsatserna under ITQ-projektet 1998-2002 utfördes inom ramen för pilotprojekt, korta och väl avgränsade undersökningar som genomfördes tillsammans med slutanvändare och leverantörer för att belysa en eller flera av certtifieringsprocessens kriterier. Även under projektets nya fas, Användarnas Certifiering, kommer forskarna att bidra med att initiera, söka finansiering för, och delta i sådana pilotprojekt. Bland de problemområden som i första hand ska belysas märks: Indikatorer för nytta (Kommunikationsbristkostnader), Lärandeindikatorer och hälsoindikatorer för personalens dagliga kommunikation, samt Simuleringsstöd för arbetsplatsens dagliga planering.

Nya versioner av certifikatet User Certified
Den uppsättning kriterier och den procedur som ligger till grund för User Certified 2002 utvärderas successivt utifrån vunna erfarenheter från nya certifieringar, pilotprojekt och användaraktiviteter. En väsentlig uppgift i forskningen är att få en uppgraderad version av User Certified diskuterad och noga genomlyst tillsammans med internationellt verksamma leverantörer samt med internationella användar- och forskargrupper. Vid sidan av en konsolidering, dvs. en allt rikare och tydligare dokumentation av User Certified 2002, kommer alltså en internationellt samordnad uppgraderad version att vara den viktigaste och mest konkreta utmaningen under de fem år, 2003-2007, projektet kommer att drivas i sin nuvarande form.

 

Uppdaterade 2004-03-11


CID 1996-2000 | Om denna webbplats | cid-webmaster@nada.kth.se

  UserAward logo/till UsersAwards webbplats