Centrala begrepp kring prototyper

I litteraturen har vi hittat en del olika termer för det vi klassar som prototyper. Även under seminarierna och temadagen förekom olika uttryck. Nedan beskriver vi dem summariskt.Det finns enligt Gedenryd (1998, sid 157) en stor vidd av designtekniker (med namn så som skisser, prototyper, mock-ups, scenarios, story boards simulering och användartestning m.fl.) som varierar starkt i sin ytliga karaktär, men de använder samma strategi för att låta designers få en uppfattning om framtida användning.I våra seminarier och under workshopen togs flera av dessa begrepp upp, och det var inte alltid vi var ense om dess betydelse. Nedan redovisas olika definitioner av begreppen skiss, mock-up, prototyp och model.

Skisser

Enligt Svenska Akademins ordlista har termen skiss följande betydelse:

- mer eller mindre hastigt, vårdslöst och i grova drag utförd ytbild (i blyerts,  olja, akvarell och dylikt).

- utkast, snabb, summarisk framställning i bild eller ord (nationalencyklopedin).

I seminariet av Gustafsson beskrevs en skiss som:

- utkast till kommande utsende och beteende (Look & Feel) för att framlocka och verifiera krav på funktionalitet och användbarhet.

Betydelsen av och synen på skissandet i designprocessen skiftar enligt Löwgren och Stolterman (1998, sidorna 68-69) mellan olika områden, men lite förenklat kan man identifiera tre funktioner i skissandet: att forma idéer, att kommunicera med sig själv, att kommunicera med andra. Forma idéer: skisser för att stimulera kreativt tänkande för att med hjälp av skissen, utkastet modellen se nya öppningar och nya kombinationer vilket inte är lätt att föreställa sig utan externa representationer. Dessa representationer kan även användas för att stukturera tänkandet, testa logiken i ett förslag, komma ihåg restriktioner, beroenden, relationer, för att kunna hantera flera designförslag.Kommunicera med sig själv: när man externaliserar sina tankar ser man på dem på ett annat sätt. Får något att reflektera och reagera på/över.  Kommunicera med andra: skissen uttrycker våra tankar och en designgrupp kan därmed ta nya steg som bygger på något redan formulerat.

Mock-up

En mock-up är någonting hastigt framtaget för att symbolisera en artefakt. Enligt Ehn och Kyng (1991) är en mock-up tom d.v.s. den har ingen funktionalitet, endast ett skal.

Prototyper

Enligt Svenska Akademins ordlista har begreppet prototyp följande betydelse:

- beteckning för något som är det första i sitt slag eller som utgör eller utgjort en ursprunglig primitiv form av något, som tjänar såsom modell före eller vid framställande av något; urbild, urtyp, original.

- första exemplar av något som utgöre en mall vid serietillverkning eller dylikt. (Nationalencyklopedin).

- originalmodell, som former baseras på. Inom industriell produktutveckling avses försöksmodell som är riktig i funktion, konstruktion och utseende men inte i tillverkningsmetod (Nationalencyklopedin).

Gedenryd definierar en prototyp som:"a lifelike model of the design-in-progress itself, made as the design is being developed, and that is equipped with some of its properties" Gedenryd, 1998, sid 159.

Enligt Bødker och Grønbæck (1991) visar en prototyp bättre än en mock-up, dynamsika aspekter av en framtida applikation. De tar upp tre kategorier av prototyper:

-  Prototyper som blir system med det primära syftet att demonstrera funktionalitet – inte att invitera användare att pröva systemet.

-  Prototyper som exekverbara specifikationer, specifikationen kan bli utvärderad genom att utvärdera prototypen.

-  Prototyper som explorativa verktytg, mock-ups, simuleringar och släng bort prototyper tas fram. Dess syfte är att ta fram snabba skisser av en datorapplikation för att förtydliga krav av ett nytt datorsystem.

Snabb utveckling av simulerade applikationer kan stödja tidig "hands-on" utvärdering. Lo-fi och Hi-fi dvs olika grad av funktionalitet används också om prototyper.

Modeller

Enligt Svenska Akademins ordlista kommer termen modell av det latinska ordet modello, avbild, mönster (den franska termen modèle), och latinets  modulus, mått, måttstock, diminutiv till modus, mått.Dess betydels är  föremål som (i förminskad skala) visar utseendet (och funktionen) hos något  (t. ex. hos en byggnad eller en maskin). En modell av, dels om (miniatyr)kopia av något, dels som föremål avsett att tjäna såsom mönster vid framställningen av något; mönster, förebild, även utkast, skiss.

Referenser

Bødker, S. & Grønbæck, (1991).Design in action .- From prototyping by demonstration to cooperative prototyping. In J. Greenbaum & M. Kyng (eds.) Design at work.

Ehn. P. & Kyng, M. (1991). Card board computers: Mocking it up. In J. Greenbaum. & M. Kyng (Eds.). Design at work. 

Gedenryd, H. (1998). How designers work. Lund. ISBN 91-638-3210-7 Doktorsavhandling.http://lucs.fil.lu.se/People/Henrik.Gedenryd/HowDesignersWork/index.html

Löfgren, J. & Stolterman, E. (1998). Design av informationsteknik: materialet utan egenskaper. Lund: Studentlitteratur.

Svenska Akademins ordlista http://g3.spraakdata.gu.se/saob/index.html (besökt senast 010615).

Ann Lantz 2001-09-07