sidhuvud med image mapAnvändarorienteringCIDs svenska startsidasökCIDs svenska startsidawebbplatskarta
 
CID >
Användarorientering

ITQ-projektet inom UsersAward

Yngve Sundblad, yngve@nada.kth.se

Åke Walldius, aakew@nada.kth.se

Samarbetspartners

  • Lars Bengtsson, Gävle Högskola
  • Bengt Sandblad, Uppsala Universitet
  • Jan Gulliksen, Uppsala Universitet
  • Torbjörn Illar, Luleå Tekniska Högskola
  • Torbjörn Lind, LO
  • Renée Andersson, LO

Nätverket UsersAward

Med stöd av Rådet för Arbetslivsforskning och NUTEK bedriver LO, i samverkan med TCO, sedan 1998 UsersAward-projekt med följande målsättningar att:

- utveckla arbetsformer för samverkan med leverantörer av produktionsstyrande IT-stöd för arbetslivet,

- utveckla riktlinjer och rekommendationer för hur sådana IT-stöd bör utformas och implementeras samt

- sprida kunskaper och erfarenheter som kommer fram inom projektet.

I projektets förlängning ligger idén att LO tillsammans med andra användar- och konsumentorganisationer inom en snar framtid ska kunna certifiera produktionsstyrande programvara. En central roll för det forskningsprojekt som ingår i nätverket, ITQ-projektet, är att genomföra en serie pilotstudier tillsammans med programvaruleverantörer där kunskaper och riktlinjerna kan testas i praktiken.

Users Awards forskningsdel — ITQ-projektet

Syfte

ITQ-projektets syfte är att ge bidrag och återkoppling till metodutveckling för utvärdering/certifiering av produktionsstyrande IT-stöd. Detta åstadkoms genom initiering och analys av pilotprojekt, där innovativa samverkansformer prövas. Användarnas roll stärks genom användarpaneler. Användare, leverantörer och arbetsledning påverkar varandra i projektpaneler.

Mål

Projektets vision är att stödja utvecklingen av innovativa IT-stöd som främjar det utvecklande arbetet. I utveckling av sådana IT-stöd är de användare som direkt berörs av IT-stöden en avgörande resurs. Ett mål är att ge användare, leverantörer och företag instrument för att utvärdera/certifiera IT-stöd på arbetsplatsen för kvalitetssäkring ur perspektivet utvecklande arbete. Ett annat mål är att utveckla och utvärdera innovativa samverkansformer, med återkoppling både till metodutveckling och användare.

Pilotprojekt

Viktiga områden för pilotprojekten är IT-stöd för lärande, kommunikation och överblick med simuleringsmöjligheter, visuella användargränssnitt och mobilitet i fokus. Tre sådana projekt genomförs för närvarande tillsammans med lokala verksamheter och leverantörer i Arvika ( simulering), Umeå (överblick) och Nybro (mobilitet).

Områden som ytterligare behöver belysas är Öppenhet och Komponentuppbyggnad. Speciellt intressant är anpassningsbarhet hos standarsystem samt nya införandemetoder och -modeller. En del av dessa områden täcks av RALF eller MTO-finansierade pilotprojekt, andra genom samarbete bl.a. med två danska forsknings- och utvecklingsprojekt .

Certifieringsprocessen

Projektets fokus på certifieringsprocessen innebär att Pilotstudiernas rön prövas gentemot kriterier och utvärderingsprocesser som definierats i internationella standards, tex ISO 9241 (Användbarhet).

En betaversion av certifieringskriterier

Projektets arbetsgång är att sammanställa erfarenheter från pågående pilot- och samarbetsprojekt med processerfarenheter från Användaraktiviteter och standards. Dessa erfarenheter utvärderas kontinuerligt och resulterar i en rullande betaversion av certifieringskriterier. Dessa kriterier blir sedan en successivt fastare utgångspunkt för nya pilotprojekt och användaraktiviteter.

Certifieringsförslag

Betaversionen kompletteras alltså successivt utifrån erfarenheterna från nya tillkommande pilotprojekt och användaraktiviteter. En väsentlig fas i forskningen är att få detta dokument diskuterat med internationellt verksamma leverantörer samt med internationella användar- och forskargrupper.

 

Uppdaterade 2004-03-11


CID 1996-2000 | Om denna webbplats | cid-webmaster@nada.kth.se

 

UseraWard logo/till UsersAwards webbplats